Last ned som PDF

61 sider

5.61 MB

Forsiden av dokumentet Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsplan 2005-2008

Strategi/plan

Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsplan 2005-2008

Fiskeri- og akvakulturnæringene er basert på den biologiske produksjonsevne i de marine økosystemene i hav-, kyst- og fjordområdene. God kvalitet på det marine miljøet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og fremgang for de marine næringene. Dette innebærer opprettholdelse av et mest mulig forurensningsfritt marint miljø, fornuftig forvaltning av de biologiske ressursene og vern av artsmangfoldet. De marine næringene har også skapt verdifulle kulturmiljøer som har stor kulturell betydning for kystsamfunnene og for nasjonen, og som derfor bør tas vare på. God miljøpolitikk både for å sikre det marine naturmiljøet og kulturverdier er derfor i dag en vesentlig del av Fiskeri- og kystdepartementets arbeid. Denne miljøhandlingsplanen presenterer Fiskeri- og kystdepartementets målsettinger og tiltak for å sikre det marine naturmiljøet og kulturminner langs kysten for perioden 2005-2008. Den er en videreføring og oppdatering av Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsplan 2000-2004.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk

Tema

Klima og miljø