Last ned som PDF

100 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Nødnett

Evaluering

Nødnett evaluering av prosjektorganiseringen

Nødnett er et stort samordningsprosjekt mellom tre sektorer; politi, brann og helse. Prosjektet ledes av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). På oppdrag fra Justisdepartementet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretatt en evaluering av om hvorvidt organiseringen og andre styringsvirkemidler (juridiske, økonomiske, pedagogiske) er utformet og benyttes slik at de bidrar til å nå målene for utbyggingen av Nødnettet. Rapporten ser på om det er valgt en organisasjons- og styringsmodell som støtter opp om målsetningene for prosjektet. Det har vært lagt vekt på å få et så tydelig bilde som mulig av hvordan rolle-, oppgave- og ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene har vært planlagt og slik dette kommer til uttrykk i organiserings- og styringsdokumenter og hvordan samarbeidspartene oppfatter at dette fungerer i praksis. Det har også vært viktig å få klarlagt hvordan beslutnings- og rapporteringsstrukturen fungerer. I tillegg er det sett på om finansieringsmodellen, kommunikasjon og informasjon er nyttet på en hensiktsmessig måte. Lover og forskrifter som danner rammer for Nødnettprosjektet er vurdert.

Publisert

Eiere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Inger Johanne Sundby, Anette Kristiansen og Per Kristian Aamundstad

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

samordning

Analysekriterier

måloppnåelse