Last ned som PDF

72 sider

0.33 MB

Forsiden av dokumentet Globetrotterne

Studie

Globetrotterne Norsk økonomi i en verden med fri handel, arbeidsvandring og internasjonaliserte bedrifter

Globalisering fører til at Norge står overfor en helt ny utenriksøkonomi. De vestlige lands handel med Kina og India gir norske kapital- og kunnskapsintensive virksomheter muligheter av en størrelsesorden som vi knapt kan fatte. Samtidig kan Kina og India komme til å erstatte store deler av vår tradisjonelle vareproduksjon. Arbeidsvandrere fra Øst-Europa kan et par tiår kanskje utgjøre 400-500.000 av arbeidsstyrken i Norge -- for så å forsvinne igjen etterhvert som de øst-europeiske landene henter inn det økonomiske forspranget vi har på dem idag. Direkte norske bedriftsinvesteringer i utlandet vokser så raskt at vi mot midten av dette århundre kan få halvparten av vår valutainntjening fra virksomhet utenfor landets grenser. Denne rapporten handler om konsekvensene av denne nye utenriksøkonomien. Rapporten er skrevet som en videreføring og utvidelse av en rapport vi utarbeidet høsten 2006 om virkninger av utviklingen i Kina og India for norsk økonomi. Utvidelsen består i at vi nå også ser på arbeidsvandring og direkte bedriftsinvesteringer ute. Videreføringen består i at vi forankrer analysene av norsk økonomi, som i den første rapporten var av rent kvalitativ art, i en numerisk modell (NOK) som er utviklet for formålet, og som sikrer intern konsistens og gjør det mulig å få en pekepinn om den kvantitative størrelsesordenen på konsekvensene. Det gjør at vi også kan analysere samspillet mellom globalisering og de endringene i norsk økonomi som følger av innenlandske endringer i størrelsen og sammensetningen av arbeidsstyrken, av den teknologiske utviklingen, og av sparing og vekst i innenlandsk tilgang på kapital.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker økonomi