Last ned som PDF

82 sider

0.57 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av en progressiv el-avgift

Evaluering

Vurdering av en progressiv el-avgift

Vurdering av en progressiv el-avgift. Progressiv beskatning kjennetegnes ved at den gjennomsnittlige skattebelastningen øker med inntektene. Tilsvarende kan progressiv indirekte beskatning karakteriseres ved at den gjennomsnittlige avgiftsbelastningen øker med forbruket av varer og tjenester. Med en progressiv el-avgift har arbeidsgruppen lagt til grunn at avgiftssatsen skal være høyere ved et høyt forbruk enn ved et lavt forbruk. På den måten vil betalt el-avgift pr. kWh øke når forbruket øker over ett gitt nivå. I tråd med mandatet har arbeidsgruppen vurdert prinsipielle og praktiske sider ved en progressiv el-avgift. Gruppen har også vurdert mulige utforminger av en slik avgift og beregnet tilhørende fordelingsvirkninger. I tillegg har gruppen vurdert tiltak i omsetningsleddet for å fremme energiøkonomisering. Arbeidsgruppen vil frarå at det innføres en progressiv el-avgift. Innvendingene mot en progressiv avgift er dels av prinsipiell karakter, fordi fordelingspolitikken kan ivaretas mer eektivt på andre måter. Fra et økonomisk synspunkt er det mer hensiktsmessig å drive fordelingspolitikk gjennom mer generelle og målrettede virkemidler som inntektsbeskatningen og overføringssystemet.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

norsk