Last ned som PDF

36 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Ungdom og fartsulykker

Studie

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst – høsten 2007

Høy fart er en av de vanligste medvirkende årsakene til at vegtrafikkulykker skjer. Mange førere har en urealistisk tro på at de kan mestre bilen ved langt høyere hastighet enn gjeldende fartsgrense. Statens vegvesen startet i 2005 et omfattende arbeid med å analysere alle dødsulykker i vegtrafikken ved å etablere regionale ulykkesanalysegrupper (UAG). Som en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010- 2019, er det utført en mulighetsstudie der det er sett på hvilke prioriteringer som må gjøres og hvilke tiltak som bør etableres for å muliggjøre halvering av antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Denne rapporten inneholder to ting: Den kartlegger årsaksbildet for dødsulykker i 2006 med ungdom hvor høy fart har vært medvirkende årsak og hvilke tiltak ulykkesanalysegruppene har foreslått for å forebygge fartsulykker. I tillegg oppsummerer den også aktuell kunnskap om unge føreres fartsvalg og effekter av tiltak. Resultatene fra denne gjennomgangen knyttes deretter opp mot halveringsstrategiens forslåtte tiltak mot fartsulykker og drøfter tiltakene opp mot eksisterende kunnskap og ulykkesanalyser. innen år 2020 (Statens vegvesen 2007b).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)