KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

Metier, OPAK og LINK arkitektur har på vegne av Statsbygg gjennomført en konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. Fiskeri- og havbruksnæringen har potensial til å bli en av Norges store fremtidsnæringer, blant annet basert på våre naturgitte fortrinn for marin produksjon og for eksempel teknologi fra petroleumsnæringen. Næringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Virksomhetene i KVU-en har i varierende grad behov for større og/eller mer funksjonelle arealer. Det er særlig NIFES og Havforskningsinstituttet som har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet. Det er også et sterkt behov for å finne løsninger på eksisterende (og fremtidige) utfordringer i næringen

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utførere

Metier AS, Opak Gruppen AS og Link arkitektur AS

Forfatter

Odd Andersen mfl.

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning