Last ned som PDF

364 sider

40.03 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

NOU

NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling av forsvarssektoren». Forsvarskommisjonens oppdrag har vært å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20-årsperspektiv. Kommisjonen har vurdert om Norge er godt nok rustet for å møte fremtidens utfordringer. Et bredere og mer komplekst utfordringsbilde setter norsk forsvarsevne på prøve. Dette krever en tydeligere beskrivelse av Norges strategiske interesser og av hva myndighetene bør prioritere for å verne om disse. Forsvarskommisjonen anbefaler at Norges forsvarsevne styrkes.

Publisert

Eier

Forsvarsdepartementet

Utgiver

Forsvarsdepartementet

Språk

norsk

Tema

utdanning Næringsliv Forskning Nordområdene Forsvar Forsvarsindustri Utenrikssaker Forsvarssektorens personell Internasjonal innsats Samfunnssikkerhet og beredskap Arbeidsliv Økonomi og budsjett Klima og miljø Europapolitikk Kampfly til Forsvaret