Last ned som PDF

239 sider

2.64 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land

Studie

Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land

Denne sluttrapporten er resultatet av et utredningsarbeid i regi av Utdanningsdirektoratet. Oppdraget er gitt av Kunnskapsdepartementet (07.05.10). Formålet har vært å sammenlikne norske kompetansemål og læringsambisjoner etter 10. trinn med tilsvarende mål fra andre land. Det har vært et ønske å undersøke læreplanenes mål og læringsambisjoner i lys avpågående reformer. Ett spørsmål gjelder måten reformene regulerer timefordelingen mellom fag. Denne sluttrapporten oppsummerer dokumentasjonen og sammenstiller land- og fagrapportene. Denne rapporten sammenlikner mål og læringsambisjoner for ungdom i alderen 15–16 år i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Skottland og New Zealand. Materialet er læreplaner i fem fag: morsmål/førstespråk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Dessuten inngår dokumentasjon om utdanningssystemene og -reformene i de ulike land. Hensikten er å vurdere om mål og læringsambisjonene etter 10. trinn i de norske læreplanene er parallelle med hva som vektlegges i andre lands læreplaner.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning