Last ned som PDF

44 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Fireårskonsultasjoner i barnehage

Evaluering

Fireårskonsultasjoner i barnehage Erfaringsinnhenting

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet fikk i juni 2018 i oppdrag å utrede og komme med en anbefaling om hvordan fireårskonsultasjoner i barnehager kan prøves ut. Oppdraget var todelt, der første del besto av å gjøre en erfaringsinnhenting fra kommuner som gjennomfører ordningen i dag. Denne rapporten svarer ut første del av oppdraget. Direktoratene har i samarbeid med fylkesmennene innhentet informasjon om at 16 kommuner gjennomfører hele eller deler av fireårskonsultasjonen i barnehagen i dag. 11 kommuner har tidligere gjennomført ordningen eller har en annen type samarbeid knyttet til fireårskonsultasjonen. Ordningen gjennomføres i hovedsak i små kommuner. Direktoratene har innhentet erfaringer gjennom en spørreundersøkelse, telefonintervjuer, kunnskapssøk og annen datainnsamling. Bedret samarbeid på individ- og systemnivå ble særlig trukket frem som en positiv effekt av ordningen, sammen med større muligheter til tidlig innsats overfor barn og familier med behov. Flere trakk også frem det positive i å gjennomføre en konsultasjon i en situasjon der barnet er trygg og kjent, og mulighetene til å observere barnet i lek og gruppesammensetning. Samtidig melder mange om utfordringer knyttet til ressursbruk og manglende tilgjengelighet for å gjennomføre konsultasjonene i barnehagens lokaler. Det er også avdekket utfordringer knyttet til ivaretakelse av faglig forsvarlighet og taushetsplikt ved gjennomføring av ordningen.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg