Last ned som PDF

17 sider

0.67 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2011–2016 - SYKEFRAVÆR

Strategi/plan

Programplan 2011–2016 - SYKEFRAVÆR Sykefravær, arbeid og helse – SYKEFRAVÆR

Norsk økonomi har over lengre tid vært preget av høy aktivitet og relativ lav arbeidsledighet. Behovet for arbeidskraft er stort i mange sektorer. Selv om de internasjonale konjunkturene gjør situasjonen mer usikker, er det grunn til å tro at behovet forblir stort. Befolkningssammensetningen med en økende andel eldre, gjør at god utnyttelse av arbeidskraftressursene anses som viktig. Få land har høyere yrkesdeltakelse enn Norge. Dette skyldes blant annet den høye yrkesdeltakelsen hos kvinner, og eldre av begge kjønn. Samtidig som andelen eldre og pensjonister i befolkningen øker, har vi en stor og økende andel av den potensielle arbeidsstyrken på trygd. Programplanen er nå revidert i henhold til tildelingsbrevet for 2011 fra Arbeidsdepartementet, hvor det ble gitt føringer om å styrke forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse, også som selvstendige tema. Som en følge av dette endres programmets navn nå til Sykefravær, arbeid og helse. Programmet vil bestå av to forskningsområder: 1) Sykefravær, uførhet, frafall og utstøting fra arbeidslivet, som videreføres og 2) Samspillet mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse. Denne programplanen angir mål, prioriteringer og virkemidler for programmet Sykefravær, arbeid og helse, som er en videreføring av programmet Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212030145

Tema

Helse og omsorg