Last ned som PDF

34 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift

Studie

Beregning av klimagassutslipp for fast samband kontra ferjedrift

Denne studien har med utgangspunkt i prosjektet E39 Stord – Os, sett på utslipp av klimagasser når en erstatter ferjesamband med fast vegsamband, i hele bruas levetid (100+ år). I Statens vegvesen skal det i det formelle planarbeidet gjøre utslippsberegninger for alle kommunedelplaner og reguleringsplaner av større omfang. Dette skal gjøres med de standardiserte verktøyene EFFEKT og VegLCA og gjøres også gjennom reguleringsplanarbeidet for Hordfast. En vil da ha vesentlig bedre datagrunnlag, samtidig som en del parametere (f.eks. levetid) er forskjellig. Den metoden som er benyttet i denne studien, er ikke ment som en erstatning for slike beregninger, men som et supplement som gir ny kunnskap om netto utslipp fra ferjeavløsningsprosjekt. For prosjektet Stord – Os (Hordfast) gir studien et anslag på utslipp ved: a) 0-alternativ og fortsatt ferjedrift og drift av dagens vegnett i 100 år b) Bygging av Hordfast og endret trafikkmønster i samme tidsperiode. Beregningene er gjort på et grovt nivå med utgangspunkt i den vedtatte traséen i kommunedelplanen og mengder fra de siste anslagsberegninger som er gjort. Utslipp over en så lang periode som 100 år kan ikke gjøres på et eksakt nivå, og er derfor satt opp med et høyt/lavt-anslag for en rekke parametere. Dette gir et spenn i beregningene og resultatet vil vi anta vil ligge en plass mellom ytterpunktene både for 0-alternativet og for bygging av Hordfast.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Tore Askeland

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Klima og miljø