Last ned som PDF

120 sider

1.46 MB

Forsiden av dokumentet Ulikhet på tvers

Evaluering

Ulikhet på tvers Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?

Prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? er NOVAs prosjekt i evalueringen av Kunnskapsløftet. Prosjektet varer fram til 2011 og målet er å vurdere om reformen bidrar til å redusere sosiale forskjeller i læringsutbytte på ungdomstrinnet basert på foreldrenes utdanningsnivå, elevers kjønn og minoritetsstatus. En bærende ide i prosjektet er at skoler kan ha noe å lære av hverandre i forhold til å løfte tradisjonelt svaktpresterende grupper. Prosjektet tar sikte på å identifisere grunnskoler etter grader av sosial ulikhet i læringsutbytte og søke etter mulige særtrekk og kjennetegn ved skoler hvor kjønn, foreldrenes utdanningsnivå og minoritetsstatus har ulik betydning i forhold til de karakterene som elever oppnår. Metodisk vil dette bli undersøkt gjennom kvantitative analyser av ulike typer data om ungdomsskoleelevers læringsutbytte og gjennom casestudier av strategisk utvalgte skoler hvor prestasjonsforskjellene mellom elevgrupper er mindre eller større enn det som er vanlig i norsk skole. I denne første delrapporten analyseres karakterforskjeller blant de siste tre elevkullene som gikk ut av grunnskolen før reformen ble innført. Bakerst i rapporten finnes særtrykk av to arbeider som er skrevet ut fra data som er samlet inn gjennom prosjektet. Den ene artikkelen undersøker om det var en særlig fordel for minoritetselever å starte ett år tidligere på skolen i forbindelse med seksårsreformen i 1997. Den andre artikkelen studerer om kjønnsforskjeller i avgangsresultater er avhengig av foreldrenes utdanning og elevens minoritetsstatus.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Anders Bakken

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788278943045

Tema

utdanning og forskning