Last ned som PDF

105 sider

2.33 MB

Forsiden av dokumentet Kampkraft og bærekraft

Statusrapport

Kampkraft og bærekraft Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020

IVB LTP 2017–2020 er rettet til etatene. Dokumentet innledes med omtale av overordnet utvikling, oppdrag og føringer for sektoren i kapittel 2. Deretter følger føringer og oppdrag rettet mot den enkelte etat i kapitlene 3–7. Forsvarets operative evne og forsvaret av landet er hovedoppdraget til forsvarssektoren. Departementet forventer at etatene aktivt forholder seg til helheten i IVB LTP 2017–2020, inkludert vedlegg, med sikte på å innrette etatenes virksomhet til å bygge opp under sektorens hovedoppdrag. IVB LTP 2017–2020 består av dette hoveddokumentet, vedlegg som angitt i innholdsfortegnelsen samt presiseringer, endringer og tillegg formidlet i egne skriv (PET-skriv). All informasjon i hoveddokumentet er styringsinformasjon. Der det er ansett som nødvendig, er også utdypende beskrivelse/bakgrunnsinformasjon inkludert. Vedleggene er også styringsdokumenter, men enkelte av disse inneholder også planleggingsinformasjon.

Publisert

Eier

Forsvarsdepartementet

Mottaker

Forsvarsdepartementet

Språk

engelsk