Last ned som PDF

80 sider

0.86 MB

Forsiden av dokumentet Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Studie

Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Denne rapporten utgjør rapporteringen fra prosjektet «Rus og psykisk helse i inntektssystemet» utført på oppdrag fra og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet er gjennomført av Senter for økonomisk forskning AS (SØF) i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn (underleverandør). Målet med dette prosjektet er å etablere et datasett med variabler for rus og psykisk helse og å belyse om det er en sammenheng mellom forekomsten av slike variabler og kommunenes utgifter til sosialhjelp og barnevern. Bakgrunnen er at det er dels store forskjeller mellom kommunene når det kommer til hvilke behov innbyggerne har og utgiftene per tjenestemottaker, og at slike forskjeller ofte ikke kan forklares på en tilstrekkelig god måte ved kun å benytte informasjon om befolkningens alderssammensetning mv. Særlig gjelder dette typisk individrettede tjenester som sosialhjelp og barnever.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Marianne Haraldsvik, Thomas Halvorsen og Ole Henning Nyhus

Språk

norsk

ISBN

9788281501522

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Økonomi, Psykisk helse, rus og vold