Last ned som PDF

104 sider

23.59 MB

Forsiden av dokumentet Delrapport 2 - Krisestøtteverktøy CIM - Anbefalinger

Studie

Delrapport 2 - Krisestøtteverktøy CIM - Anbefalinger Naturfareprosjektet: Delprosjekt 2. Beredskap og krisehåndtering

Prosjektet "NIFS" – Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred – er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Prosjektperioden er fra 2012 – 2015. Ett av de syv delprosjektene er gitt tittelen "Delprosjekt 2, Beredskap og krisehåndtering". Delprosjektets mål er å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide om. Delprosjektet tar for seg eksisterende planverk i de tre etatene, ser på gjeldende praksis og erfaringer fra reelle hendelser, samt evalueringer av gjennomførte øvelser. Prosjektet søker å tydeliggjøre roller og ansvar etatene i mellom, og i forhold til øvrige aktører som kommune, politi, fylke og fylkesmann. Prosjektet skal også peke ut hvilke tiltak som kan bidra til å legge til rette for et slikt samarbeid.

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Språk

norsk

ISBN

9788241010279