Last ned som PDF

47 sider

0.29 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten

Evaluering

Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten

Rapporten har tre hoveddeler. Den første omhandler bedriftshelsetjenestens roller, ansvar ogoppgaver. Den neste hoveddelen inneholder vurdering og forslag til utvidelse av forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bransjeforskriften), og den siste delen drøfter hensiktsmessigheten av, og muligheten for, å innføre kvalitetskrav eller godkjenningsordning rettet mot bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten er et arbeidsmiljøtiltak som skal drive forebyggende arbeid i virksomhetene. Med sin arbeidsmiljø- og helsefaglige kompetanse er ordningen en viktig ressurs for utviklingen av et helsefremmende, forebyggende og attføringsrelaterte tiltak i arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten har også fått en sentral rolle i sykefraværsoppfølgingen, ved bl.a. deltakelse på dialogmøter. Rapporten beskriver regelverket og rammebetingelser for bedriftshelsetjenesten, skisserer Arbeidstilsynets rolle og erfaring i forhold til tilsyn med tilknytning til, og bruk av, bedriftshelsetjeneste, og omtaler også forholdet mellom bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssentrene.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk