Last ned som PDF

24 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Utdanning - jobb nummer 1 : Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015

Strategi/plan

Utdanning - jobb nummer 1 : Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015

Utdanning for alle er en menneskerett. Dette prinsippet skal ligge til grunn for vår bistand til utdanning. Rettighets-perspektivet baserer seg på FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle, sivile og politiske rettigheter, om barns rettigheter og konvensjonene mot kvinne- og rasediskriminering. Hvert enkelt menneske har rett til utdanning i samsvar med behov og interesser, evner og anlegg.Det innebærer at rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller andre oppfatninger, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller annen status ikke skal være til hinder for retten til utdanning. Det er særlig viktig å sikre at retten til utdanning blir en realitet for diskriminerte og utsatte grupper. Alle barns menneskeverd skal respekteres, de skal ha rett til ytrings og trosfrihet og ikke utsettes for nedverdigende behandling, økonomisk utbytting eller seksuelt misbruk.Det offentlige må ta hovedansvaret for utdanning. Myndighetene skal respektere og fremme menneskerettighetene. De må derfor treffe tiltak for å ivareta barns rettigheter og sørge for at alle barn har adgang til obligatorisk og gratis grunnutdanning av god kvalitet. I denne sammenheng er det av underordnet betydning om utdanningstilbudet er offentlig eller privat. Myndighetene må integrere internasjonale forpliktelser i nasjonal lovgivning. De må støtte videregående og høyere utdanning og medvirke til at den blir tilgjengelig for alle. Norge vil arbeide for å gjøre dette mulig. Rettighetsperspektivet gjennomsyrer de prinsipper Norge legger til grunn for sin bistand til utdanning.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

8271776991