Last ned som PDF

44 sider

1.71 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkning

Kartlegging

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkning Analysenotat 10/2017 - SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

I dette analysenotatet beskrives bruken av somatiske spesialisthelsetjenester i befolkningen, med hovedvekt på de eldste aldersgruppene. Andel eldre i befolkningen er økende. Siste femårsperiode fra 2012 til 2016 var det en særlig vekst i aldersgruppen 67-72 år, med 24 prosent flere innbyggere. Befolkningssammensetningen påvirker behovet for ulike typer spesialisthelsetjenester fordi forekomst av mange sykdommer og skader er større i de eldre aldersgruppene enn for yngre. I tillegg vil behandlingen av en del av de eldste eldre kreve en mer omfattende oppfølging på grunn av et komplekst sykdomsbilde og generelt skrøpelig helse. Innlagte pasienter over 75 år har i gjennomsnitt tre diagnoser samtidig, og 25 pst. av dem har seks diagnoser. (St.meld 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen).

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Silje Marie Mortensen og Birgitte Kalseth

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg