Last ned som PDF

178 sider

4.29 MB

Forsiden av dokumentet Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings‐og nærværsreform

Forhåndsutredning

Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings‐og nærværsreform

Arbeids‐ og inkluderingsdepartementet oppnevnte 27. november 2009 en faglig ekspertgruppe for å vurdere mulige administrative tiltak som vil kunne redusere sykefraværet. Bakgrunnen var en urovekkende økning i sykefraværet det siste året, og at avtalen mellom staten og arbeidslivets parter om et mer inkluderende arbeidsliv (IA‐avtalen) går ut 1. mars 2010. Det fremgår av Soria Moria 2‐ erklæringen at regjeringen vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen og videreutvikle avtalen om inkluderende arbeidsliv for å forebygge utstøting og fremme inkludering i arbeidslivet. Det er enighet om at høyt sykefravær er et problem både for arbeidstakerne, virksomhetene og samfunnet. Det er også enighet om at det er behov for å vurdere en bredere virkemiddelpakke og få et bedre grunnlag for drøftingene mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om ny IA‐avtale og tiltak for å redusere sykefraværet. Ekspertgruppen anbefaling vil inngå i dette grunnlaget.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk