22. juli 2011

Evaluering|

Norge ble rammet av terror fredag 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept, og mange ble såret. Regjeringskvartalet og andre viktige samfunnsinstitusjoner ble rammet. Politiet og mange samvirkeaktører gjorde et omfattende arbeid med å nøytralisere trusselen, redde liv og begrense skader, håndtere evakuerte og pårørende, og sørge for informasjon til befolkningen. Politiets planverk legger til grunn at håndteringen av store hendelser skal evalueres, og det er lagt ned betydelige ressurser i evalueringen av politiets innsats i forbindelse med 22. juli. Det sentrale evalueringsutvalget har mottatt lokale evalueringsrapporter fra politienheter under direktoratet, fra direktoratet selv og fra noen av politiets samvirkeaktører. Effektiv P krisehåndtering er avhengig av at aktørene samhandler, og at det er avklarte roller mellom ledelsesnivåene i hver ansvarssektor. Utvalget har konsentrert seg om politiets oppgaver. Evalueringens fokus er læring. Utvalget har derfor søkt både etter områder som kan forbedres,og områder som fungerte godt, som med fordel kan videreføres. Utvalget har konsentrert seg om nasjonale læringspunkter for etaten, og forutsetter at lokale læringstemaer følges opp lokalt. Noen av de nasjonale læringspunktene peker på områder som forutsetter økte ressurser til politiet. Sammendraget inneholder ingen fullstendig oversikt over alle læringspunktene. Disse er nærmere drøftet i kapitlene 4–9. Utvalget er kjent med at politiet allerede har iverksatt eller er i ferd med å iverksette tiltak på en rekke områder.

  • Politi og lensmannsetaten
  • Olav Sønderland
  • Politidirektoratet
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon