Last ned som PDF

21 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Effektivisering av planlegging. Forprosjekt

Forhåndsutredning

Effektivisering av planlegging. Forprosjekt

Etter behandling i etatsledermøtet (ELM) ble det i januar 2011 besluttet at det skulle settes i gang et arbeid med sikte på å utrede effektivitetsfremmende tiltak i planleggingen av investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak i vegsektoren. Arbeidet ble avgrenset til tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven, men kunne også peke på eventuelle behov for organisatoriske endringer eller lovendringer. Det har vært avholdt fem møter i prosjektgruppa og et møte med referansegruppa. I tillegg har det vært holdt møter med bransjeorganisasjoner og temaet har vært presentert og diskutert på etatens ledersamling og i andre fora. Jernbaneverket, kommunesektoren, rådgivende ingeniører og entreprenører har kommet med innspill til prosjektet. Arbeidet baserer seg på prosjektdeltagernes kjennskap til problemstillinger i egen region. Det er gjort en egen spørreundersøkelse som er sendt prosjektledere og planleggere i etaten som er viktig basis for rapporten. I tillegg har man sett på andre undersøkelser og kilder som angår temaet.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Forfatter

Ulf Haraldsen

Språk

norsk