Last ned som PDF

114 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Trygdesvindel i Norge

Kartlegging

Trygdesvindel i Norge En kartlegging av fem stønadsordninger. Utarbeidet for Arbeidsdepartementet

Proba samfunnsanalyse har kartlagt svindel med fem trygdeordninger: Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. De finner at det trolig svindles med disse ordningene i størrelsesorden 5 prosent av utgiftene. Variasjonen mellom ytelsene er imidlertid stor, fra 3 til 13 prosent. Det er betydelig usikkerhet knyttet til anslagene. I kartleggingen har Proba benyttet ekspertpanelmetoden, som er en egnet metode for å belyse problemstillinger som det er vanskelig å framskaffe pålitelige data om. Metoden går ut på å systematisk innhente og sammenstille kunnskapen til personer som har erfaring med det aktuelle fenomenet. Denne kunnskapen kan være basert på uformelle, erfaringsbaserte og subjektive vurderinger, i tillegg til faktakunnskap.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Proba AS

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Arbeidsliv