Studie

Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler – baselinerapport II: Elevsammensetningen

Denne rapporten sammenligner frittstående skoler og kommunale skoler på grunnskolenivå. Det overordnede spørsmål er om familiers bruk av friskoler har medført større sosial segregering i grunnskolen enn den segregeringen som en finner i kommunale skoler som et resultat av sosiale skjevheter i familiers bostedsmønstre. Vekten kommer til å ligge på foreldres økonomi og tilknytning til arbeidsmarkedet, deres utdanning og etnisitet - ressurser eller trekk en forbinder med personers og gruppers plassering i sosiale hierarkier som blir beskrevet ut fra slike begreper som sosiale klasser eller lag - eller ut fra ideer om mer kontinuerlige statushierarkier.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Håvard Helland og Jon Lauglo

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

82–7218–497–4

Tema

utdanning og forskning