Last ned som PDF

112 sider

6.43 MB

Forsiden av dokumentet arkitektur.nå

Evaluering

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

Regjeringen vil løfte arkitekturen. Det er behov for en ny, helhetlig arkitekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til klimaendringer, vekst og transformasjon. Dette har medført behov for ny kunnskap og kompetanse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arkitekturfeltet er komplekst og sektorovergripende. Regjeringens arkitekturpolitikk legger til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet. Arkitektur omfatter i vid forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Det handler om enkeltbygg og bygninger i samspill, om helheten i byer, tettsteder og landskap. Denne brede definisjonen gjør at en betydelig del av statens sektormyndigheter blir viktige aktører i arbeidet for å fremme god arkitektur. I dette dokumentet beskrives tre hovedutfordringer for arkitekturfeltet: - Bærekraft- og klimautfordringen; - Endrings- og transformasjonsutfordringen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk