Last ned som PDF

26 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning

Forhåndsutredning

Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning

Det overordnede målet ved organisering av rettspsykiatriske tjenester er å sikre rekvirentene (domstolene og politi/påtalemyndighet) tilgang til sakkyndig kompetanse av høy kvalitet. Utredningen tar utgangspunkt i at det er nødvendig med en sterkere offentlig rolle i tjenesteproduksjonen, men uten at det offentlige gis et formalisert ansvar for hele produksjonen – noe som ville medføre uheldige fortrengningseffekter og press på kapasiteten i psykisk helsevern. Det foreslås at en fremtidig organisering bygger på de tre regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (underlagt de regionale helseforetakene), og at disse brukes som grunnlag for å bygge opp en landsdekkende struktur for den rettspsykiatriske tjenesteproduksjonen. Det foreslås at de regionale sentrene får ansvar for å ha oppdatert register over sakkyndige og at de bistår rekvirentene med faglige vurderinger av hvilken sakkyndighet som er egnet i den enkelte sak, eventuelt bistår ved utforming av mandat. Det foreslås videre at sentrene gir administrativ støtte til de sakkyndiges arbeid, blant annet innhenting av relevant dokumentasjon fra politi, helsemyndigheter mv. Sentrene skal også føre statistikk knyttet til bruk av rettspsykiatrisk sakkyndighet. Slik statistikk vil blant annet være viktig som grunnlag for forskning og fagutvikling.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk