Last ned som PDF

103 sider

0.54 MB

Forsiden av dokumentet Well-being på norsk

Kunnskapsoppsummering

Well-being på norsk

Den internasjonale faglitteraturen inneholder en rekke forståelser av begrepet well­being. Dette notatet presenterer noen av de mest sentrale tilnærmingene, og drøfter dem med utgangspunkt i hvordan fagbegrepet well­being kan være til nytte i en norsk folkehelsesammenheng. Noen perspektiver legger til grunn at at well­being først og fremst består av menneskers egne opplevelser eller oppfatninger. Slike perspektiver betegnes derfor ofte som subjektive. De omfatter det som kalles hedo­ niske teorier, der well­being innebærer tilstedeværelse av behag og fra­ vær av ubehag, samt livstilfredshetsteorier, som dreier seg om mennes­ kers vurderinger av hvor tilfreds de er med livet og tilværelsen. Disse to perspektivene inngår i det utbredte fagbegrepet «subjektiv well­being». Det er altså stor variasjon i måten uttrykket well­being brukes på. Det samme gjelder nærliggende fagbegrep som «happiness» og «quality of life», omtrent tilsvarende lykke og livskvalitet på norsk. I notatet drøftes det hvordan lykkebegrepet primært angår det subjektive området, mens begrepet livskvalitet brukes om både subjektiv opplevelse og systemiske rammebetingelser eller levekår. Noen studier viser også at fagterminologien innenfor well­beingområdet ikke er helt sammen­ fallende med hverdagsspråkets forståelser. Well­being forstås dessuten noen ganger som et helse­ eller velferds­ politisk mål i seg selv, mens i andre sammenhenger ses well­being som en påvirkningsfaktor eller et middel for å realisere andre mål, som for eksempel å redusere psykisk lidelse, øke økonomisk produktivitet eller utjevne sosiale forskjeller. Notatet tar også opp hvordan well­being ikke nødvendigvis bør betraktes som en statisk «ting», men heller som prosess. I et slikt perspektiv kjennetegnes well­being av et gjensidig samvirke mellom mennesker og omgivelser i bred forstand, herunder kroppens biologi, hverdagens arenaer som familie, arbeid, skole og nærmiljø, og mer overordnede institusjonelle og kulturelle rammevilkår.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Erik Carlquist

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg