Last ned som PDF

56 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Habilitering rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Kartlegging

Habilitering rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten

I forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator defineres habilitering og rehabilitering slik: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» I primærhelsetjenesten tilbys habilitering og rehabilitering både i institusjon og utenfor institusjon. Statistikken sin mulighet til å fange opp de ulike tjenestene som ytes er imidlertid noe begrenset. Mye av årsaken til dette er at det er begrenset med data som beskriver tilbudene, samt at kvaliteten på de dataene som finnes er dårlig. Ved likevel å gjøre analyser på tallmaterialet som finnes og å sette fokus på at dette er et område vi trenger med kunnskap om, håper vi at denne rapporten kan bidra til å øke bevisstheten ute i kommunene rundt registreringspraksis- og kvalitet. Ved hjelp av innrapporterte data til IPLOS-registeret, samt en kartleggingsundersøkelse Helsedirektoratet sendte ut til alle landets kommuner/bydeler i 2014, ønsker vi å kartlegge bruken av habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon og å si noe om innholdet i tjenestene som blir gitt. Vi gjør også analyser av bruken av individuell plan og koordinerende enhet. Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at det i data fra IPLOS ikke er mulig å skille habiliteringsaktiviteten fra rehabiliteringsaktiviteten. Det er derfor ikke mulig å beskrive habiliteringsaktiviteten spesifikt, men en del av brukergruppene innenfor dette fagområdet vil være med i IPLOS-statistikken. Samtidig vil det også foregå en del habiliteringsvirksomhet som ikke fanges opp. Dette gjelder blant annet habilitering for barn og unge som ofte foregår i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Kari Hårstad Mehus

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg