Last ned som PDF

120 sider

0.33 MB

Forsiden av dokumentet Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

Studie

Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

Rapporten inneholder en personvernrettslig analyse av trafi kksikkerhetsteknologi (ts-teknologi). Spesielt blir streknings-ATK, automatisk fartstilpasning, og atferdsregistrering behandlet. Vilkårene for at ts-teknologi skal komme inn under personopplysningsloven drøftes spesielt. Av særlig interesse er forholdet til unntaket i personopplysningsforskriften § 1–3 om saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene. Konklusjonen er at loven i stor grad kommer til anvendelse. Rapporten går deretter gjennom de viktigste kravene personopplysningsloven stiller. Særlig blir spørsmålet om plassering av behandlingsansvar viet oppmerksomhet. Rapporten drøfter også hver av de tre typene ts-teknologi i forhold til personvernidealet. Konklusjonen er at streknings-ATK kan sies å være mest inngripende dersom en legger dagens teknologier til grunn. Imidlertid har automatisk fartstilpasning og (særlig) atferdsregistrering potensiale som kan være meget problematiske for personvernet. For disse to teknologiene er det imidlertid også mulig å velge løsninger som gir ubetydelig negative effekter.

Publisert

Eier

Universitetet i Oslo

Språk

norsk

ISBN

9788272261305