Last ned som PDF

24 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av legetjenester i utvalgte pasientgrupper

Kartlegging

Bruk av legetjenester i utvalgte pasientgrupper Analysenotat 9/2018 - SAMDATA kommune

I dette notatet har vi brukt data fra det nye nasjonale helseregisteret Kommunalt pasient- og brukerregister til å se på bruken av fastlege- og legevaktskonsultasjoner i ulike pasientgrupper. Vi har for eksempel sammenlignet hvor ofte pasienter registrert med diabetesdiagnose minst én gang i registeret gikk til lege i 2017, sammenlignet med totalgruppen av pasienter. Vi definerte pasientgrupper basert på diagnosekoder for både fysiske og psykiske tilstander. I tillegg til å se på grupper av pasienters bruk av tjenestene i 2017, undersøkte vi volumet av konsultasjoner for de samme tilstandene som pasientgruppene ble basert på for perioden 2013-2017. Til dette arbeidet hadde vi tilgang til data utlevert fra KUHR-databasen (oppgjørssystemet for refusjoner for konsultasjoner i primærhelsetjenesten). Gruppene som ble inkludert omfattet omtrent en fjerdedel av alle konsultasjoner. Vi har altså brukt to ulike analysetilnærminger: 1) individ som analyseenhet, data for 2017 og 2) konsultasjon som analyseenhet, data for 2013-2017.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Inger Johanne Bakken

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg