Last ned som PDF

328 sider

1.54 MB

Forsiden av dokumentet Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

Vedlegg

Evaluering

Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

Dagens føringsprinsipp for budsjett og regnskap i staten baserer seg på kontantprinsippet, dvs. et system der inntekter og utgifter budsjetteres og regnskapsføres det året de innbetales og utbetales. Dette systemet skiller seg fra regnskapsprinsippene for private foretak der inntekter og utgifter regnskapsføres det året inntektene opptjenes og utgiftene pådras. I slike bedriftsøkonomiske regnskap fordeles investeringer i realkapital i årlige kapitalkostnader (normalt i form av avskrivninger), mens statlige investeringer i dag i sin helhet belastes statsbudsjettet det året investeringene betales (dvs. normalt foretas). Statens årlige kostnader ved bruk av realkapital framkommer dermed ikke av statsbudsjettet eller statsregnskapet. For å kunne vurdere og følge opp effektiviteten i statlig forvaltning er det en forutsetning at det foreligger informasjon om forbruket av ressurser (dvs. kostnader). Dagens kontantprinsipp innebærer at budsjett og regnskap gir mangelfull informasjon for slik oppfølging. Utvalgets mandat er todelt. For det første skal utvalget vurdere føringsprinsippet for budsjettering og regnskapsføring av statsbudsjettet og statsregnskapet. For det andre skal utvalget vurdere budsjettering i et flerårig perspektiv. Det er presisert at utvalget skal belyse fordeler og ulemper med alternative budsjetteringsprinsipper ut fra de formål som statsbudsjettet har.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk