Last ned som PDF

114 sider

1.63 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

Evaluering

Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), og med rådgivning fra alt.arkitektur, gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging. Arbeidet er gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Planavdelingen (oppdragsgiver). Bakgrunnen for konsulentoppdraget var at oppdragsgiver ønsket å kartlegge kommunenes behov for kompetanse og verktøy for å sikre god arkitektur i planleggingen. Videre ønsket KMD anbefalinger om hvilke tiltak og virkemidler statlige planmyndigheter, regionale myndigheter og andre sentrale aktører kan bidra med for å øke kommunenes planog arkitekturkompetanse. Dette for å legge best mulig til rette for å sikre kvalitet i de bygde omgivelsene. Våre diskusjoner og anbefalinger er hovedsakelig basert på dybdeintervjuer, en nettbasert spørreundersøkelse og studier av dokumenter. Analysen identifiserer hvordan ulike kommuner og fylkeskommuner jobber med arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging. Vi belyser utfordringer og betingelser for dette arbeidet, og kommer med en rekke anbefalinger. Rapporten gir slik et kunnskapsgrunnlag for lokale, regionale og nasjonale myndigheters arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Bengt Andersen, Astri Margareta Dalseide, Gro Sandkjær Hanssen, Joar Skrede, Helle Dyrendahl Staven, Svenn-Erik Mamelund, Bengt Andersen, Astri Margareta Dalseide, Gro Sandkjær Hanssen, Joar Skrede, Helle Dyrendahl Staven og Svenn-Erik Mamelund

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

virkning/effekt mulighetsrommet