KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Vår analyse viser at det er behov for, og samfunnsøkonomisk lønnsomt, å bygge ny fast forbindelse over Oslofjorden. Den beste traséen å investere i er i sør, og vi anbefaler å gå videre med alternativ K4 (tunnel Moss-Horten). Konklusjonen er robust både for en situasjon med bompengefinansiering med sats 150 kr i 20 år, for en situasjon der godsterminalen blir flyttet fra Alnabru, og for en tilleggsinvestering i et tredje tunnelløp. I tillegg viser våre analyser at en ny bruløsning for rv. 23 er samfunnsøkonomisk lønnsom gitt en bompengesats på under 60 kroner, men mulighetsanalysen i konseptvalgutredningen er snever, og det kan finnes bedre løsninger i samme trasé som brualternativet. Vi anbefaler å skrinlegge planene for nytt tunnelløp på dagens Oslofjordtunnel.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Oslo Economics AS og Systra Norge AS

Språk

norsk