Last ned som PDF

28 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Tilskuddsordningen «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2015–2018»

Kartlegging

Tilskuddsordningen «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2015–2018»

I perioden 2015-2018 har 18 fylker gitt tilskudd til totalt 521 prosjekter. Målgruppen har vært personer som har økt risiko for, eller som har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og plager. Det har vært gitt midler både til diagnoseuavhengige og diagnosespesifikke prosjekter. Mer enn 90 % av prosjektene var samarbeidsprosjekter der flere tjenester og aktører innad i kommuner deltok. 20 % av prosjektene var interkommunale samarbeidsprosjekter. Frisklivssentralen var involvert i 85,8 %, og brukerorganisasjoner/frivillige organisasjoner involvert i 48,8 % av prosjektene. Tilskuddsordningen har flere delmål og tildelingskriterier. Hvert prosjekt har hatt som mål å oppfylle ett eller flere av kriteriene. Nesten alle prosjektene hadde målsetting om å "fremme helse og livskvalitet", "forebygge sykdom og/eller tidlig intervensjon" og "ny kunnskap og kompetanse". Tilskuddsmidlene for 2015 – 2018 er i all hovedsak brukt i tråd med målsettingen. Ordningen ser ut til å bidra til å etablere og utvikle kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter oppunder, og realiserer målene i Samhandlingsreformen, NCD-strategien, primærhelsemeldingen og ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg