Last ned som PDF

193 sider

2.08 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av norskeksamener våren 2010

Evaluering

Evaluering av norskeksamener våren 2010 NOR1211, NOR1212 OG NOR1049

Sentrale tema i evalueringen er eksamensforberedelser, eksamensordningen, eksamensoppgavene og hjelpemiddelbruk. Evalueringen er gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser blant elever, lærere og sensorer som var omfattet av eksamen i NOR1211, NOR1212 og NOR1049 våren 2010. I tillegg er det gjennomført 30 kvalitative intervjuer per telefon med et utvalg elever, lærere og sensorer. Dette er et relativt lavt antall intervjuer – og funn fra disse tillegges derfor mindre vekt enn funn fra spørreundersøkelsene. Årets evaluering preges av relativt lave svarprosenter blant elever og lærere, og dette kan i hovedsak ses i sammenheng med to forhold. For det første er det utelukkende avgangselever på Vg3 som omfattes av evalueringen, og dette er elever som generelt er lite tilgjengelige på skolen under og etter eksamensperioden. For det andre ble en del skoler rammet av kommunestreik midt i eksamensperioden, og aktuelle skoler oppgir dette som årsak til at deres elever ikke har besvart undersøkelsen. Dette har ført til at det kan knyttes relativt stor usikkerhet til besvarelsene, særlig når det gjelder besvarelser fra elever i NOR1049.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no