Last ned som PDF

60 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Ungdom, frafall og marginalisering

Kunnskapsoppsummering

Ungdom, frafall og marginalisering Temanotat

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) har som mål å bidra til en informert offentlig, demogkratisk debatt om velferd, arbeidsliv, integrering, migrasjon og andre aspekter ved velferdssamfunnet og dets utvikling framover. Som et ledd i dette har programmet tatt initiativ til å få utarbeidet en mindre serie av temanotater om utvalgte emner innenfor det brede VAM-feltet. Det er programstyrets ønske at slike notater skal oppsummere og formidle tilgjengelig forskning og kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål på en enkel og oversiktlig måte, til nytte for både forskere, politikkutviklere, andre brukere og allmennheten. Formålet med dette temanotatet er å samle nyere forskning om unge som befinner seg i utkanten av utdanning og arbeidsliv, og som står i fare for å forbli utenfor. Hva kjennetegner disse ungdommene? Hvilke konsekvenser har det å stå utenfor for de som rammes? Hva vet vi om årsaker til at ungdom kommer i en slik situasjon? Hvilken kunnskap har vi om innsatser for å hindre at ungdom havner utenfor? Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står uten jobb eller skoleplass tilbake i opplæring eller arbeid? I all hovedsak gjelder dette forskning om gruppen som i den engelspråklige litteraturen betegnes som NEET. NEET viser til ungdom i alderen 16 til 24 år som verken er i skole, i ordinært arbeid eller i opplæringstiltak («not in education, employment or training»). I tillegg har vi valgt å inkludere en del forskning som omfatter unge opp mot 30 år.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfattere

Mira Aaboen Sletten og Christer Hyggen

Språk

norsk