Last ned som PDF

62 sider

5.02 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Evaluering

Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMD ved planavdelingen har siden 2014 arbeidet for å forbedre veiledningen for planlegging i sjøområdene. Arbeidet med ny veileder for planlegging pågår i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Planlegging i kystsonen har de senere år blitt bedre, og det gjøres mye godt planarbeid ute i kommunene. Flere og flere kommuner har vedtatte planer som dekker sjøarealet, antall interessenter som involveres øker, og omfanget og kvaliteten av datagrunnlaget blir stadig bedre. Flere kommuner tar også initiativ til interkommunale samarbeid hvor større sjøarealer planlegges på tvers av kommunegrensene. Men det er også stor variasjon i hvordan kommunene tilnærmer seg kystsoneplanlegging. Det er et ønske å sikre raskere og mer helhetlig planlegging av sjøarealet. Formålet med denne rapporten er å kartlegge ulike kommuners praksis for kystsoneplanlegging. Rapporten viser at det finnes et bredt spekter av planpraksiser blant ulike kommuner, for eksempel når det gjelder konsekvensutredninger, valg av plantype, bruk av arealformål, og hvordan kommunene legger til rette for deltagelse i planprosessene. Samtidig varierer også tidsbruken i prosessene stort. Det etterspørres en avklaring rundt flere forhold, blant annet hvilket handlingsrom plan- og bygningsloven gir kommunene i møtet med ulike sektorlovverk.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Nofima AS

Forfattere

Patrick Berg Sørdahl, Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik og Bjørn Hersoug

Språk

norsk

ISBN

9788282965095

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

Planlegging, Plan- og bygningsloven