Last ned som PDF

148 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F

Evaluering

Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene

Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på de bestemmelser i FN-konvensjonen om flyktningers rettsstilling av 1951 som gir adgang til å ekskludere eller unnta personer fra flyktningstatus (eksklusjons- og opphørsklausulene). Rapporten gjør en sammenligning av praksis i Norge, Danmark, Canada, Nederland og Storbritannia. Rapportens generelle hovedkonklusjon er at det i norsk rett er et velbegrunnet behov for en mer systematisk og prinsipiell tilnærming til eksklusjonssaker. I dette ligger det blant annet en tilslutning til at eksklusjonsreglene bør vurderes brukt oftere.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forfattere

Terje Einarsen, Elin Skaar og Vigdis Vevstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-8062-141-5