Last ned som PDF

123 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere

Evaluering

Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere delrapport 2

Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedsatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere. Målgruppene er langtids sosialhjelpsmottakere, unge i alderen 20-24 år, enslige forsørgere, innvandrere og flyktninger. Satsingen omfattet 31 kommuner i 2003 og ble utvidet fra 2004 til i alt 45 kommuner. Det ble opprettet i alt 1 731 tiltaksplasser, herav 85 plasser til personer under legemiddelassistert rehabilitering. Arbeidsforskningsinstituttet fikk høste 2003 i oppdrag av Aetat Arbeidsdirektoratet å evaluere arbeidsmarkedssatsingen. Den foreliggende rapporten er evalueringens andre delrapport. Tiltakssatsingen fortsetter i 2005 og sluttevaluering leveres høsten 2006. Et av hovedtemaene for evalueringen er samarbeid og samordning mellom Aetat og sosialtjenesten. Etatene har med satsingen fått et større lokalt spillerom til å fordele oppgaver seg imellom. Fokus og innsats som rettes mot grupper som tidligere ikke har fått noe tilbud, er en viktig gevinst av satsingen. Det er et generelt inntrykk at Aetat nå aksepterer grupper som tidligere er blitt avvist som ikke "reelle arbeidssøkere", noe som er mulig fordi sosialtjenesten stiller opp med nødvendig støtte og oppfølging. I rapporten foreslås det en del justeringer i forhold til den videre utviklingen i arbeidsmarkedssatsingen.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utgiver

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Angelika Schafft, Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik

Språk

norsk (bokmål)