Vi får jo to ekstra hender

Evaluering|

Offentlige tiltak for å bistå innvandrere med å få arbeid skjer i all hovedak innenfor den ordinære arbeidsmarkedspolitikken. Praksisplass er et av de mest brukte arbeidsmarkedstiltakene. Arbeidsmarkedsetatens innsats for å kartlegge arbeidssøkere og finne egnede tiltak er en viktig faktor i et godt kvalifiserings- og formidlingsarbeid. Men valget om hvem som skal få praksisplass, og eventuelt senere ansettes, kvalifiseres og forfremmes, fattes av arbeidsgivere - ikke av velferdsstatlige etater. For å forstå praksisplassens betydning som kvalifiserings- og formidlingsvei er det derfor viktig å få innsikt i arbeidsgivernes perspektiver. Denne rapporten oppsummerer 22 samtaler med norske arbeidsgivere om deres holdninger til og erfaringer med å ta imot ikke-vestlige innvandrere på praksisplass, en kvantitativ kartlegging av det sammme samt ni intervjuer med deltagere.

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Anne Britt Djuve
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Statistikk