Last ned som PDF

37 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Samarbeidsprosjekt LO-Norge CGTP-Peru

Vedlegg

Evaluering

Samarbeidsprosjekt LO-Norge CGTP-Peru

Background: LO har hatt et samarbeidsprosjekt om helse, miljø og sikkerhet (HMS) med CGTP siden 2009. Prosjektet omfatter skolering om HMS i spesielt utsatte forbund samt lobby virksomhet for å få bedre HMS-tiltak. Før prosjektet begynte var det kun svake lover i Peru som omfattet arbeidsmiljø i noen få sektor. Arbeidsdepartementet hadde ikke oversikt over antall arbeidsulykker og arbeidsrelatert sykdom.I 2009 var arbeidet konsentrert om opprettelse av en HMS-seksjon i CGTP og skolering av tillitsvalgte, hovedsakelig fra Bygningsarbeiderforbundet, Gruvearbeiderforbundet og Tekstilarbeiderforbundet. I 2010 og 2011 var hovedprioritet utarbeidelse av et forslag til en ny lov om arbeidsmiljøet samt arbeid i parlamentet for å få loven vedtatt. I 2012 jobbet CGTP og forbundene med utarbeidelse av forskrifter til loven. Arbeidet videre har vært å skolere tillitsvalgte og medlemmene i den nye loven og forskriftene samt utarbeidelse av veiledere og rapporter.Purpose/objective:LO ønsket en ekstern evaluering av resultatene av prosjektet og en vurdering om samarbeidsformen var egnet. I tillegg var det ønskelig med forslag til forbedring i prosjektet. LO ønsket en evaluering av relevans, effektiviteten, bærekraft og virkning på samfunnet.Methodology:Evalueringen omfattet gjennomgang av rapporter fra CGTP, dokumenter i prosjektet, nettsteder det noen av aktivitetene er beskrevet og produktene som var utviklet I prosjektet. Intervjuer ble holdt med nøkkelpersoner, og omfattet tillitsvalgte med tilknytning til prosjektadministrasjon og prosjekt aktiviteter som hadde nytte prosjektets aktivitetene. I tillegg var det intervjuer med arbeidsgiverne som deltar i Rådet for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (CNHMS) for å få deres syn på og anbefalinger til prosessen. Det ble også gjort intervjuer med representanter for offentlige organer med tilknytting til CNHMS. Key findings:• Prosjektet bidro til en ny arbeidsmiljølov som er til fordel for arbeiderne.• CGTP har hatt en ledende rolle i utarbeidelse av loven og forskriftene.• Det har vært en klar forbedring i forbundenes HMS-arbeid.• Arbeidet med det ytre miljø har ikke vært prioritert.• Arbeidet med likestilling er ikke relevant siden deltakerne forbund er mannsdominerte.• Til tross for at målene har vært klare, har utbytting av de ansvarlige i CGTP ført til manglende kontinuitet.• CGTPs institutt for internasjonalt samarbeid har forvaltet prosjektet på en profesjonell måte.• Bærekraften i prosjektet er garantert siden HMS-arbeidet er et prioritet internt i CGTP.• Alle forbund gir uttrykk for ønsker om mer skolering i HMS.Recommendations: • Prosjektet bør bli konsentrert om HMS. Arbeidet med det ytre miljøet bør holdes utenom.• En adskilt arbeidsmiljøavdeling bør vurderes opprettet. Til dags dato hard et vært en del av Velferdsavdelingen som også omfatter trygd, eldre og handikappede.• Et teknisk sekretariat som koordinerer arbeidet i forbundene bør opprettes.• CGTP bør holde et samarbeidsmøte med allierte for å utvikle en politisk og faglig strategi for implementering av loven.• Arbeidet bør desentraliseres. CGTP bør opprette et nettverk av tillitsvalgte som jobber med HMS. Comments from the organisation, if any: Evalueringen ble drøftet med CGTP under et prosjekt besøk i september 2013. CGTP har allerede implementert en del av forslagene, mens både LO og CGTP er uenig i andre. Både LO og CGTP var nokså overrasket over konklusjonen vedrørende integrering av likestilling i prosjektet. LO presiserte at likestilling er integrert i alle våre prosjekter. Akkurat fordi sektorene er mannsdominert er kvinner ofte trakassert og diskriminert. Likestillingsarbeidet må prioriteres. CGTP er enig i dette. Det er urealistisk å tro at CGTP har tilstrekkelig midler til å betale for et teknisk sekretariatet slik at eventuell støtte til et sekretariatet vil ikke være bærekraftig. CGTPs jurister og medlemmene i Helsearbeiderforbundet kan bistå i arbeidet.For å rette problemet med utskifting av HMS-ansvarlig har den dyktig kvinnelige presidenten i CGTP overtatt styring av  HMS-arbeidet. En HMS-komite bestående av representanter for deltakende forbund er opprettet, og har jevnlige møter. Elektrisitetsarbeiderforbundet og Forbundet av arbeidere i telekommunikasjon deltar i tillegg til de opprinnelige forbundene. Dette fungerer som det nettverket som evaluatoren etterlyste. Den nye arbeidsmiljøloven fastslo at Arbeidsdepartementet må føre statistikker over arbeidsulykker, noe som de har begynt å gjøre. Slike statistikker muliggjør målrettet tiltak om HMS.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no