Last ned som PDF

32 sider

10.95 MB

Forsiden av dokumentet Rapport

Evaluering

Rapport oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen

Rapporten konkluderer med at enhetene har fått tilført ressurser i løpet av perioden, men at ressursbehovet også har økt. Med eksisterende datagrunnlag er det vanskelig å slå fast om ressurstilgangen dekker behovet. Samtidig trekkes det fram noen utviklingstrekk som påvirker ressursbehovet spesielt: •Sammensetning av innsatte er endret; andelen innsatte med dom for alvorlig kriminalitet har økt, mens andelen for mindre alvorlig kriminalitet har sunket. • Soningslengden har økt, antall innsettelser har gått ned •Graden av kapasitetsutnyttelse har skapt flere fengselsdøgn. • Det har vært en hypotese at bruk av rusmidler og hendelser knyttet til vold og trusler har økt. Tilgjengelig statistikk for utvalget er usikkert og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at problemene er økende. Samtidig inneholder rapporten noen konkrete råd: •Kriminalomsorgen bør knytte ressurser mer systematisk til aktivitetsdrivere og risiko. Slik tilpasses ressursbruk reelt behov og vil være mer forutsigbar. • Kriminalomsorgen anbefales å sette i gang tiltak som øker oppmerksomheten på beredskap og sikrer en enhetlig og felles tilnærming til dette.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utførere

BDO AS, Rambøll Norge AS og Oxford Research AS

Språk

norsk (bokmål)