Last ned som PDF

76 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

Studie

Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

Rapporten inneholder en personvernrettslig analyse av trafikksikkerhetsteknologi (ts-teknologi). Spesielt blir streknings-ATK, automatisk fartstilpasning, og atferdsregistrering behandlet. Vilkårene for at ts-teknologi skal komme inn under personopplysningsloven drøftes spesielt. Av særlig interesse er forholdet til unntaket i personopplysningsforskriften § 1-3 om saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene. Konklusjonen er at loven i stor grad kommer til anvendelse. Rapporten går deretter gjennom de viktigste kravene personopplysningsloven stiller. Særlig blir spørsmålet om plassering av behandlingsansvar viet oppmerksomhet. Rapporten drøfter også hver av de tre typene ts-teknologi i forhold til personvernidealet. Konklusjonen er at streknings-ATK kan sies å være mest inngripende dersom en legger dagens teknologier til grunn. Imidlertid har automatisk fartstilpasning og (særlig) atferdsregistrering potensiale som kan være meget problematiske for personvernet. For disse to teknologiene er det imidlertid også mulig å velge løsninger som gir ubetydelig negative effekter. I rapporten foretas det også en sammenligning mellom effektene for personvernet ved "verstetilfelle scenario" for de tre ts-teknologiene, og teknologi som benyttes av politiet i forbindelse med etterforskning av alvorlige forbrytelser. Konklusjonen er at den negative effekten for personvernet av slik ts-teknologi, kan sammenlignes med etterforskningsteknologi som bare kan brukes i tilfelle forbrytelser med fem år som nedre strafferamme. Avslutningsvis gis en forholdsvis detaljert gjennomgang av rettsspørsmål som bør løses for å foreta en forsvarlig rettslig regulering og avveining mellom trafikksikkerhet og personvern. Det pekes blant annet på at teknologi kan anvendes på måter som helt gjør det unødvendig å behandle personopplysninger for å begrense kjøretøyers hastighet. Det er med andre ord neppe en nødvendig konflikt mellom hensynet til personvern og teknologiske tiltak for å øke trafikksikkerheten.

Publisert

Eier

Universitetet i Oslo

Forfatter

Dag Wiese Schartum

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon