Kudos / Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Evaluering / 2012 / Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Evaluering

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Denne rapporten har som formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet, som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen. Dette gjelder for eksempel sosialhjelpsmottakere, enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere. Rapporten belyser utviklingen i både årlig og vedvarende lavinntekt de siste årene, ut fra ulike definisjoner. I tillegg presenteres utviklingen i en rekke indikatorer som forventes å ha betydning for de økonomiske levekårene, for eksempel yrkestilknytning, rente- og gjeldsbelastning, boligforhold, helse og funksjonsevne, sosialhjelpsbruk, betalingsproblemer mv.

Publisert

2012

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeidsdepartementet

Utfører

Statistisk sentralbyrå

Forfattere

Mads Ivar Kirkeberg, Jon Epland og Tor Morten Normann

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-537-8326-0