Last ned som PDF

56 sider

1.21 MB

Forsiden av dokumentet Næringslivet og polarforskningen

Studie

Næringslivet og polarforskningen Nasjonal satsing for en felles fremtid

De raske endringene i polare områder på grunn av klimaendringene bidrar til at flora, fauna og hele økosystemer påvirkes i økende grad. Issmeltingen gir videre økt tilgang til ressurser i de polare områdene og nye muligheter for skipstrafikk, noe som fører til økende interesse for å utnytte ressursene i Arktis og økt maritim aktivitet. Forskningsrådet nedsatte derfor 2. mars 2011, etter råd fra Nasjonalkomiteen for polarforskning, et hurtigarbeidende utvalg som skulle vurdere koblingen mellom næringsliv og polarforskning sett i lys av dette. Utvalgets rapport gir en bred oversikt over næringenes (petroleum, maritim, fiskeri og bioprospektering) utfordringer i et tjueårsperspektiv og foreslår en lang rekke konkrete tiltak. De samme næringene er trukket frem i Meld. St. 7 (2011-2012) Nordområdene – Visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen).

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk