Last ned som PDF

46 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

Evaluering

"Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

Arbeidslivet har i økende grad blitt en møteplass for mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Kulturelt mangfold i arbeidslivet er viktig med henblikk på integrering av innvandrere, at alle deler av den arbeidsdyktige befolkningen skal delta i verdiskapning i samfunnet og kan gi merverdi i form av ulike erfaringer og perspektiver. Ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan arbeidsplassene møter og tilrettelegger for ansatte med innvandrerbakgrunn. Et siktemål med dette prosjektet har vært å gi mer erfaringsbasert kunnskap om hva som kjennetegner «god» ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser sett fra innvandreres og lederes ståsted. Hvilken betydning har opplevelse av ledelse for innvandreres trivsel, psykiske helse og tilknytning til arbeidsplassen? Dette er spørsmål som har vært lite undersøkt nasjonalt og internasjonalt. Ettersom det foreligger få empirisk utviklede kartleggingsverktøy for ledelse av flerkulturelle arbeidsgrupper, var dette også et delmål i prosjektet. Prosjektet har tatt utgangspunkt i en teoretisk modell (LIDO) som skiller mellom fire tilnærminger til ledelse av flerkulturelle arbeidsgrupper; Mangfoldsledelse, assimilasjon, segregering og laissez-faire. Den første delen av prosjektet bestod av intervju med ledere (N=8) og innvandrere (N=12) som var rettet mot å identifisere atferd som er beskrivende for disse fire formene for ledelse. På grunnlag av intervjuene og forskningslitteratur, ble det utviklet et nytt kartleggingsinstrument Ledelse i Mangfold (LIM). LIM ble brukt i den andre delen av prosjektet som var en kvantitativ undersøkelse blant ledere ledere (N=137) og ansatte (N=297) med norsk eller innvandrerbakgrunn. Begge gruppene besvarte hvordan de oppfattet god mangfoldsledelse på LIM, mens ansatte også svarte på skjema om nærmeste ledere, tilknytning, trivsel, helse og sykefravær. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova

Språk

norsk (bokmål)