Kudos / Arbeids- og velferdsdirektoratet / Evaluering / 2007 / Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Evaluering

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen

Som et ledd i arbeidet med IA-avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov for å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. Dette notatet er en litteraturgjennomgang av valgte publikasjoner som bidrar til å besvare problemstillingen: Hva kan gjøres for å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen? Notatet gir en status over årsaker til tidligavgang. Det gis en oppsummering rundt bruken og effekten av tiltak i ulike bransjer og virksomhetene i forhold til å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Vi har sett på tiltak som er rettet mot den enkelte arbeidstaker, mot virksomheten som helhet, og tiltak som gjøres på nasjonalt nivå. Vi peker også på tilbakeførende tiltak for seniorer/eldre som står utenfor arbeidslivet, og studier av diskriminering knyttet til dette.

Publisert

2007

Eier

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet

Forfattere

Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-214-1