Kudos / UDI / Evaluering / 2018 / Hvem arbeider i asylmottakene?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hvem arbeider i asylmottakene?

Evaluering

Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017

Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt Oslo Economics i oppdrag å belyse i hvilken grad de senere års svingninger i antall asylsøkere, og opp- og nedbygging av mottak, påvirket rekrutteringen til og bemanningen i asylmottakene. Analysen viser at det i løpet av perioden 2003-2017 var store variasjoner i sammensetningen av og kompetansen til de ansatte. I perioder med oppbygging av mottakskapasitet økte både andelen menn og andelen ansatte født utenfor Norge, mens gjennomsnittsalderen og utdanningsnivået i mottakene gikk ned. Opp- og nedskalering i asylmottakskapasiteten påvirker kompetansen ved mottakene, både gjennom endret rekruttering og ved at opparbeidet kompetanse forsvinner når asylmottak legges ned.

Publisert

2018

Eier

UDI

Utfører

Oslo Economics

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

rammevilkår