Last ned som PDF

60 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712

Evaluering

Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712

Dette er et forprosjekt gjennomført for Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Kontaktperson i Vegdirektoratet har vært Helena Axelsson. I tillegg har vi hatt møter og fått kommentarer fra flere i Statens vegvesen. Det er gjennomført en workshop med gjennomgang av metoder og foreløpige vurderinger, med deltagere fra Statens vegvesen, inkludert flere fra regionene, samt fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet. Støy inngår både som prissatt og ikke-prissatt virkning i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, men tilnærming og priser begynner å bli gamle. Dette forprosjektet skal danne grunnlag for Vegvesenets videre arbeid med støy ved revisjon av håndboken. Det skisseres tre alternativer for å få en sikrere støyverdsetting i håndbok V712. Det første, beste alternativet er å gjennomføre nye norske verdsettingsstudier for henholdsvis plagethet, søvnforstyrrelser og sykdommer som følge av støy. Det andre, nest-beste alternativet vil være å gjennomføre en mer avgrenset, kombinert ny verdsettingsstudie for plagethet og søvnforstyrrelser, og basere seg på verdioverføring fra tidligere studier for helseeffekter. Det tredje alternativet er å benytte verdioverføring for alle effekter av støy. Kostnadene reduseres fra alternativ 1 til 3, og det samme gjør tiden det tar å gjennomføre. Sikkerheten i anslagene må imidlertid antas å bli mindre når man i økende grad baserer seg på verdioverføring fremfor å gjennomføre nye verdsettingsstudier i Norge. I praksis blir valget mellom de tre alternativene en avveining mellom hvor raskt man trenger anslagene, hvilke økonomiske ressurser man har til rådighet og hvilket sikkerhetsnivå i verdianslagene man trenger. Det siste vil i stor grad avhenge av den rolle støykostnadene kan spille ved rangering av utbyggingsalternativer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Vista Analyse AS

Forfattere

Kristin Magnussen og Karin Ibenholt

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-252-2