Last ned som PDF

82 sider

3.92 MB

Forsiden av dokumentet Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet

Kunnskapsoppsummering

Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet

I arbeidet med psykisk helse i det brede folkehelsearbeidet blir det lagt vekt på de miljømessige betingelsene for psykisk helse og trivsel i befolkningen. Mestringsbetingelser har blitt et nøkkelord i denne sammenheng. Hensikten med denne rapporten er å belyse forutsetningene for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen. Formålet er å oppsummere kunnskaper om hva som påvirker livskvalitet i eldre år og å formidle dette i en form som er tilgjengelig for forvaltningen, forskningsmiljøer og andre interesserte. Rapporten gir en kort oppsummering av eksisterende kunnskap på området, og er i hovedsak basert på resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Eldre mennesker sier ofte at de er tilfreds med livet. Denne rapporten bekrefter at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Rapporten peker også på noen utfordringer, som fysisk miljø og levekårsforskjeller, følelsen av tap av kontroll og manglende mestring. Mestringsbetingelsene ligger i skjæringen mellom individets kompetanse og ressurser og krav og muligheter i omgivelsene. Forskjeller i slike forutsetninger forsterkes ofte gjennom livsløpet, og i takt med økningen i eldre- befolkningen kan sosiale forskjeller blant eldre bli en voksende utfordring.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Thomas Hansen og Svein Olav Daatland

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg