Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Statusrapport fra Helse- og omsorgsdepartementet publisert . Document front page
Forskning og innovasjon til pasientens beste

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en rapport fra de regionale helseforetakene med nasjonale nøkkeltall og en omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022. For tiende gang presenterer de …

NOU fra Finansdepartementet publisert . Document front page
NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon av rapporteringen kan foretas både av revisjonsforetaket som reviderer …

Forhåndsutredning fra Forsvarsdepartementet og andre, publisert . Document front page
Sikkerhetsfaglig råd

Sikkerhetsfaglig råd setter strategiske sikkerhetsmål for perioden og er NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025–2028. Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2022 markerte vi åpningen av Kudos på Nasjonalbiblioteket, med innlegg fra Hilde Singsaas (DFØ), Aslak Sira Myhre (NB), Erik Bollestad (DSS) og flere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no